Pakiet MOPR - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania*

 • 02.04.2020, 16:30
 • Paulina Zeliszewska
Pakiet MOPR - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania*
Prezentujemy pakiet informacji dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Podstawowe numery telefonów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zgromadzone są w jednym miejscu, by każdy mógł dogodnie znaleźć potrzebne informacje.

Prezentujemy pakiet informacji dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Podstawowe numery telefonów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zgromadzone są w jednym miejscu, by każdy mógł dogodnie znaleźć potrzebne informacje.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi zgłaszane przez mieszkańców Lublina korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie związane z ograniczonym dostępem do instytucji:

1. Korzystam ze świadczeń rodzinnych, ze świadczeń pomocy społecznej, a wypłaty zasiłków odbierałam dotychczas w formie autowypłaty w placówkach banku, jak mogę zmienić formę płatności na przelew bankowy.

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną występującą na terenie Polski oraz możliwość wprowadzania dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek banku rekomendujemy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń z MOPR, zmianę formy wypłaty – na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany).

Zgłoszenia zmiany formy wypłaty można dokonać podając dane osobowe i wskazany rachunek bankowy :

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego - jeżeli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;
 • za pośrednictwem pojemników umieszczonych w siedzibach MOPR Lublinie;
 • oraz w wyjątkowych sytuacjach, za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail), po dokonaniu telefonicznej weryfikacji przez pracownika merytorycznego MOPR.

2. Czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie rozpatruje zgłoszenia o pomoc osób dotychczas nie korzystających ze wsparcia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie cały czas realizuje swoje zadania statutowe i zabezpiecza wsparcie osobom potrzebującym. Zmieniły się jedynie formy Kontaktu z pracownikami MOPR. Z uwagi na epidemię zrezygnowano
z bezpośredniej obsługi interesantów na poczet kontaktu zdalnego tj. elektronicznego i telefonicznego. Pracownicy socjalni nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób korzystających już z pomocy czy też dopiero oczekujących wsparcia. Ich sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa ustalana jest w drodze kontaktu telefonicznego, a następnie weryfikowana w oparciu o dokumenty, oświadczenia przesłane elektronicznie jak również w oparciu
o informacje udostępnione przez inne instytucje.

Obecnie kontakt z MOPR w Lublinie przebiega w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (listownie);
 • za pośrednictwem pojemników umieszczonych w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • za pośrednictwem telefonów.

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów i filii MOPR w Lublinie:

 1. MOPR, ul. Koryznowej 2 d: tel. 81 466 53 00, e-mail:[email protected]:
 2. Filia Nr 1 MOPR, ul. Lubartowska 6-8: tel. 81 466 54 00, e-mail: [email protected];
 3. Filia Nr 2 MOPR, ul. Hutnicza 2: tel. 81 466 54 30, e-mail: [email protected];
 4. Filia Nr 3 MOPR, ul. Mieszka I 4: tel. 81 466 54 70, e-mail: [email protected];
 5. Filia Nr 4 MOPR, ul. Kompozytorów Polskich 8: tel. 81 466 55 00, e-mail: [email protected];
 6. Filia Nr 5 MOPR, ul. Nałkowskich 114: tel. 81 466 55 20, e-mail: [email protected]
 7. Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR, ul. Głęboka 11: tel. 81 466 54 86, e-mail: [email protected];
 8. Specjalistyczna poradnia dla rodzin MOPR, ul. Popiełuszki 28: tel. 81 466 55 48, e-mail: [email protected];
 9. Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR, ul. Diamentowa 2: tel. 81 466 53 92, e-mail: [email protected];
 10. Wydział świadczeń socjalnych MOPR, ul. Zemborzycka 88-92: tel. 81 466 53 50, e-mail:[email protected]blin.eu;
 11. Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej MOPR, ul. Poniatowskiego 4, tel. 81 466 55 98, 81 466 55 99, e-mail: [email protected].

3. Straciłem pracę i nie mam dochodu, z jakich form pomocy mogę skorzystać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

W przypadku utraty dochodów spowodowanych utratą pracy zarobkowej rodziny mogą skorzystać z zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) oraz ze świadczeń finansowych przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W przypadku zasiłków rodzinnych uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego ze strony MOPR - (https://www.mopr.lublin.eu/id=poradnik/swiadczenia_rodzinne/zasilek_rodzinny)

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy:

 • przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub
 • przesłać pocztą tradycyjną,
 • złożyć w MOPR Lublin Wydział świadczeń socjalnych ul. Zemborzycka 88-92 do pojemnika na korespondencję wystawionego w okolicach wejścia do siedziby Wydziału.

O pomoc finansową realizowaną na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) mogą starać się osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz trudnej sytuacji finansowej, o osiągany przez nie dochód nie przekracza:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 701 zł,
 • w przypadku osoby w rodzinie kwoty 528 zł.

W przypadku powyższych świadczeń brak jest formalnych wzorów wniosków, wystarczy zwykłe podanie z danymi adresowymi i telefonicznymi osoby zainteresowanej.

Zgłoszenie o pomoc należy:

 • przesłać pocztą tradycyjną,
 • przesłać pocztą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres poczty elektronicznej,
 • złożyć do pojemników wystawionych przez siedzibami MOPR w Lublinie
 • zgłosić telefonicznie.

Adresy i telefony MOPR:

Podstawą przyznania zasiłków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, który aktualnie zastąpiony został rozmową telefoniczną w drodze której ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby zainteresowanej pomocą – dlatego też należy pamiętać o tym, aby podać swój numer telefonu.

4. Jestem osoba starszą i niepełnosprawną, z uwagi na epidemię obawiam się wyjść z mieszkania zwłaszcza po zakupy, gdzie mogę się zgłosić po wsparcie w ich realizacji.

Osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. 81 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: [email protected]. Pracownicy Ośrodka kontaktują osoby niesamodzielne ze współpracującymi z MOPR wolontariuszami, którzy realizują niezbędne zakupy.

Ponadto dla Seniorów w wieku 65+ ustalone zostały godziny, w których to wyłącznie Seniorzy będą mogli robić zakupy w sklepach. Jest to przedział czasowy od godziny 10.00 do godziny 12.00.

5. Moje dziecko korzystało z obiadów szkolnych przyznanych przez MOPR, teraz szkoły są zamknięte, co w tej sytuacji mam zrobić, czy przyznana pomoc przepada?

W sytuacji braku możliwości realizacji przyznanej przez MOPR pomocy w formie gorącego posiłku w szkole, należy zgłosić się (telefonicznie lub elektronicznie) do właściwego pracownika socjalnego z wnioskiem o zamianę wsparcia na świadczenie pieniężne na zakup artykułów spożywczych.

6. Jestem na kwarantannie nie mam nikogo bliskiego kto dostarczy mi niezbędne zakupy, gdzie mam się zgłosić?

W sytuacji odbywania kwarantanny domowej Miasto Lublin zabezpiecza najistotniejsze potrzeby osób poddanych kwarantannie.

W takich przypadkach pracownicy MOPR w Lublinie dokonują telefonicznego rozeznania potrzeb, a następnie realizują zakupy i wraz ze Strażą Miejską dostarczają je na miejsce kwarantanny – pod drzwi domu lub mieszkania, bez kontaktu bezpośredniego z odizolowaną osobą i z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych w tym zakresie.

Potrzebę tego rodzaju pomocy należy zgłaszać pod następujące numery telefonów: tel. 81 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: [email protected].

7. Jestem poddany kwarantannie domowej czy pracownicy MOPR mogą wyprowadzać mojego psa?

Główny Inspektorat Weterynarii wydał zalecenia dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi w trakcie kwarantanny. Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać.

– Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawana kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny:

 • przekazać psa rodzinie i znajomym (dla bezpieczeństwa nowych opiekunów pies powinien zostać wykąpany),
 • szukać wsparcia u wolontariuszy (Centrum Wolontariatu) oraz u członków organizacji społecznych.

Psa trzeba przekazać tej osobie przed drzwiami mieszkania, unikając bliskiego kontaktu.

Jeśli jest osobą, która podejmie się wyprowadzania zwierzęcia na spacer – to osoba ta powinna zachować szczególną ostrożność polegającą na:

 • odebraniu zwierzęcia z klatki schodowej bez wchodzenia do mieszkania osoby przebywającej na kwarantannie,
 • stosowaniu rękawiczek jednorazowego użytku,
 • zachowaniu dystansu - nie wolno psa głaskać.

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań, mogą w tej sprawie skontaktować się z Urzędem Miasta Lublin (Wydział Ochrony Środowiska): ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel. 81 466 26 00.

8. Z uwagi na izolację i zagrożenie epidemią mam stany lękowe i depresyjne, jak mogę skorzystać ze wsparcia specjalistów?

W takich przypadkach mieszkańcy Lublina mogą skorzystać z telefonicznych porad specjalistów. Pomoc psychologiczna świadczona jest przez pracowników Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie oraz przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców Lublina dostępne jest w godzinach od 7.30 do 19.00od poniedziałku do piątku, pod następującymi numerami telefonów:

Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są pod numerami:

 • 733 588 900 - całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 733 588 600 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 19.00.

Od 20 marca uruchomione zostały dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym, działające według następującego harmonogramu:

 

*Źródło: lublin.eu

Paulina Zeliszewska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe