Pakiet informacji dla osób z niepełnosprawnościami*

 • 02.04.2020, 15:00
 • Paulina Zeliszewska
Pakiet informacji dla osób z niepełnosprawnościami*
Obecna sytuacja w kraju, związana z ogłoszonym stanem epidemii, budzi wiele wątpliwości i pytań związanych zarówno z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, jak i w sprawach dotyczących szczegółowych zagadnień i spraw indywidualnych. Sytuacja ta spowodowała także szereg zmian w zakresie spraw związanych z niepełnosprawnością. Z tego względu prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Obecna sytuacja w kraju, związana z ogłoszonym stanem epidemii, budzi wiele wątpliwości i pytań związanych zarówno z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, jak i w sprawach dotyczących szczegółowych zagadnień i spraw indywidualnych. Sytuacja ta spowodowała także szereg zmian w zakresie spraw związanych z niepełnosprawnością. Z tego względu prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

W Urzędzie Miasta Lublin funkcjonuje Wydział d.s Osób Niepełnosprawnych, a w nim Ośrodek Informacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, z którym można kontaktować się telefonicznie (81 466 3080, 81 466 3083) i za pomocą poczty elektronicznej ([email protected]). Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dostępny jest pod numerem telefonu: 81 466 34 73.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z obecną sytuacją osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Będziemy na bieżąco uzupełniać informacje w przypadku pojawiania się kolejnych pytań lub regulacji prawnych.

1. Złożyłem po raz pierwszy wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zostałem powiadomiony o zawieszeniu posiedzeń zespołu? Co teraz, kiedy i jak otrzymam orzeczenie?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności reguluje kwestie orzekania w związku ze stanem epidemii w Polsce wywołanym COVID-19. Orzeczenie o niepełnosprawności może być obecnie wydane bez bezpośredniego badania osoby, która o nie wnioskuje. Zgodnie z rozporządzeniem lekarz, przewodniczący komisji orzeczniczej, może ocenić stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o orzeczenie, jeśli uzna ją za wystarczającą. Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył.

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności oczekuje obecnie na uszczegółowienie powyższych regulacji.

2. Miałem mieć komisję lekarską w ZUS. Czy teraz muszę czekać do końca stanu epidemii?

W postępowaniach orzeczniczych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyjęte zostały podobne rozwiązania. Każdy lekarz – członek zespołu – bez względu na posiadaną specjalizację, stosuje te same kryteria i standardy postępowania o wydanie orzeczenia, sporządza ocenę i określa funkcjonowanie osób orzekanych na tych samych poziomach. Taki lekarz nie przeprowadza badania osoby zainteresowanej, jego zadaniem jest ustalenie rodzaju i zakresu ograniczeń, będących skutkiem rozpoznanych przez lekarza specjalistę schorzeń, na podstawie dostarczonej dokumentacji.

3. Moje dziecko miało orzeczenie ważne do końca lutego, komisję w MZOON wyznaczoną na koniec marca odwołano. Co teraz? Pobieram świadczenie opiekuńcze na dziecko? Przecież bez orzeczenia stracę świadczenie?

W uchwalonej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czytamy, że „z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”:

 1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność:
  • pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  • nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 3. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);
 4. jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia;
 5. także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji;
 6. powyższe zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy).

4. Czekałem na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności, gdyż moje orzeczenie było na czas określony. Otrzymałem informację o odwołaniu komisji. Co muszę teraz zrobić? Najbardziej zależy mi na karcie parkingowej, której ważność kończy się wraz z końcem ważności orzeczenia.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach (punkt wyżej), także karty parkingowe zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m.in. legitymacji emeryta-rencisty.

5. Jestem mamą 16 letniej uczennicy szkoły specjalnej, wraz z zamknięciem placówki zmuszona byłam organizować opiekę dodatkową rodzinną nad córką, bo ja pracuję. Czytałam, że będzie możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Na jakich zasadach? Jakie dokumenty muszę złożyć?

Jak czytamy w/w ustawie, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek będzie przysługiwał na dziecko, w wieku do ukończenia 8 lat oraz na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia 18 r.ż.

W związku z tym, osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. może:

 • - złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy lub kolejny okres.

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten (oświadczenie) zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów albo wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym.

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego wymagane są dokumenty na ogólnych zasadach, w tym wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (w tym przypadku skoro decyzja o zamknięciu placówek miała miejsce 20 marca br., to należy uznać, że jest to nieprzewidziane zamknięcie placówki). W takim przypadku, po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., taki wniosek będzie potraktowany  jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Obecnie zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach dziennych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 r.

6. Mam dorosłego niepełnosprawnego syna, zawieszona jest działalność środowiskowych domów samopomocy. Do tej pory korzystałam ze zwolnienia lekarskiego, by móc się nim opiekować. Czy to prawda, że teraz będę mógł skorzystać ze specjalnego zasiłku?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni będzie także się należał ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy zamknięta zostanie szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do której uczęszcza jego dziecko.

Zależnie od rozwoju sytuacji rząd będzie mógł wydłużyć okres wypłacania zasiłku.

7. Jestem osobą starszą i niepełnosprawną. Mam problemy z poruszaniem się. Gdzie mogę się zgłosić o pomoc w zakupach zwłaszcza, że słyszę ogłoszenia, aby osoby starsze ograniczyły wychodzenie z domu?

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. 81 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: [email protected]. W miarę możliwości i zapotrzebowania pomocy udzielają pracownicy socjalni lub/i współpracujący z MOPR wolontariusze organizacji pozarządowych oraz innych jednostek i służb.

8. Jestem osobą głuchą, jak mogę skorzystać z e-porady lekarskiej skoro potrzebuję tłumacza języka migowego a poradnia tłumacza nie zapewnia? Sms nie wystarczy do kontaktu i uzyskania porady.

W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi znacznie utrudnionego dostępu osób Głuchych i niesłyszących do usług medycznych w ramach zalecanej obecnie formy e-porady, Urząd Miasta Lublin  informuje  o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego realizującego usługi na rzecz Urzędu. Kto może skorzystać z tej pomocy?

 • osoby Głuche lub niesłyszące porozumiewające się za pomocą języka migowego, 
 • osoby Głuche, niesłyszące, która nie mają w najbliższej rodzinie wsparcia ze strony osoby porozumiewającej się mową. 

Jak wygląda pomoc?

 • Jest to wsparcie poprzez wybrany przez Państwa komunikator (Glide, WhatsApp, Messenger, e-mail, sms) z tłumaczem języka migowego.
 • Tłumacz pomoże w kontakcie telefonicznym z placówką służby zdrowia.

Kontakt z Panią Tłumacz Magdaleną Gach jest możliwy w następujący sposób:

Zapraszamy osoby niesłyszące lub niedosłyszące do skorzystania z tej usługi. 

9. Gdzie i w jaki sposób informację o obecnej sytuacji i wsparcie mogą otrzymać osoby głuche lub niedosłyszące? Czy są jakieś specjalne numery telefonów lub adresy mailowe?

Osoby niesłyszące i niedosłyszące swoje pytania i wątpliwości dotyczące epidemii mogą wysłać smsem pod numer : 693 397 185  (całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie).

Jeśli osoba jest niesamodzielna, nie ma nikogo bliskiego i potrzebuje wsparcia może wysłać SMS pod numer:  882 431 094  (telefon kontaktowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie).

Informacje te są zawarte na stronie Urzędu Miasta Lublin www.niepelnosprawni.lublin.eu także w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy.

W związku z tym, iż z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem Urząd Miasta Lublin nie przyjmuje klientów, informacja dla osób głuchych w urzędzie jest dostępna na: [email protected]ublin.eu oraz za pomocą tłumacza języka migowego online na stronie internetowej urzędu.

Przypominamy także, że osobiście w Urzędzie można tylko zgłosić: urodzenie dziecka, odebrać dowód osobisty i sporządzić akt zgonu przy ul. Leszczyńskiego 20.

pozostałych sprawach dokumenty należy składać elektronicznie, za pomocą poczty lub do urn w miejscach: 

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12A,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Leszczyńskiego 20,
 • ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 • ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji),
 • pl. Litewski 1 (w zakresie spraw Biura Zamówień Publicznych);
 • ul. Peowiaków 13 (w zakresie spraw Wydziału Spraw Mieszkaniowych)

10. Do kiedy obowiązuje zawieszenie działalności WTZ-ów, a co z pracownikami i ze środkami na ich działalność?

W związku ze stanem epidemii, zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 roku działalność placówek dziennych została zawieszona do 10 kwietnia, dotyczy to także zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowych. Jednostki mogą liczyć na finansowanie, pomimo braku zajęć.

11. Gdzie osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mogą uzyskać w Lublinie informacje o obecnej sytuacji i możliwości pomocy i wsparcia?

W związku z epidemią koronawirusa, informujemy o ważnych numerach telefonów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Pod poniższymi numerami można otrzymać wsparcie w zakresie codziennego funkcjonowania oraz wsparcie psychologiczne.

 • 81 466 53 30 oraz 882 431 094 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych
 • 81 466 30 80 - Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 – 15.30,
 • 81 466 30 83 - Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30,
 • 81 466 34 60466 34 65466 34 73466 34 69466 34 66 - informacja telefoniczna Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 • 81 466 55 4681 466 55 4781 466 55 48 - Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 19.00, pomoc psychologiczna
 • 733 588 900 - całodobowy Telefon Zaufania
 • 733 588 600 - Telefon Zaufania, czynny w godz. 7.00 – 19.00

Dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym:

 • 796 681 435 - dyżur interwencyjny, socjalny, czynny wtorek w godz 7.00 – 13.00
 • 796 679 896 - czynny wtorek w godz. 13.00 – 19.00
 • 576 705 528 - czynny środa w godz. 7.00 – 13.00
 • 576 704 832 - czynny środa w godz. 13.00 – 19.00
 • 534 803 933 - czynny czwartek w godz.  7.00 – 13.00
 • 576 705 517 - czynny czwartek w godz. 13.00 – 19.00
 • 534 803 920 - czynny piątek w godz. 7.00 – 13.00
 • 534 803 934 - czynny piątek w godz. 13.00 – 19.00

Inne istotne numery:

 • 693 397 185 - całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
 • 800 190 590 - infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia
 • 22 560 16 00 - podstawowa infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

Dodatkowe numery telefonów ZUS, pod którymi pracownicy ZUS odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach:

 • 22 290 87 01 informacje ZUS na temat świadczeń podczas kwarantanny lub izolacji oraz zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, placówki dziennej.
 • 22 290 87 02 informacja ZUS o wsparciu dla przedsiębiorców.
 • 22 290 87 03 informacje ZUS w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Infolinie ZUS działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

 

*Źródło: lublin.eu

Paulina Zeliszewska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe